Algemene voorwaarden Geen-Makelaar.nl

Niemand zit te wachten op een lange lijst met regeltjes en opgeheven vingertjes, maar algemene voorwaarden zijn toch belangrijk. Ze beschermen jou en ons op het moment dat er onverhoopt dingen niet gaan zoals verwacht. Om de pijn te verzachten hebben we geprobeerd er iets leesbaars van te maken. Niet te lang en niet te droog dus. Wel lezen hè?

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1.1
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website, op alle diensten die door Geen-Makelaar worden aangeboden en op levering van diensten door Geen-Makelaar.
1.2
Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van onze website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
1.3
We kunnen de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie vind je op de website.
1.4
Als je niet akkoord gaat met een of meer artikelen in onze gebruiksvoorwaarden, dan is deze website niet voor jou.

ARTIKEL 2 – BESCHERMING VAN JE PRIVACY
2.1
In ons privacybeleid www.geen-makelaar.nl/privacy-policy leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe we je privacy beschermen wanneer je onze website gebruikt.

ARTIKEL 3 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
3.1
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website en de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij Geen-Makelaar en/of haar leveranciers.
3.2
Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Geen-Makelaar in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

ARTIKEL 4 – TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
4.1
Elke gebruiker van onze website verklaart zich solidair met de community-gedachte van Geen-Makelaar en verplicht zich zodoende niets te zullen doen of nalaten wat andere gebruikers schade kan berokkenen en/of tot onevenredig eigen voordeel leidt.
4.2
Gebruikers van de website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht.
4.3
Als aanbieder verklaar je gerechtvaardigd verhuurder te zijn van de woonruimte en toestemming te hebben van je hypotheekverstrekker, vereniging van eigenaren en/of woningcorporatie om de woonruimte te verhuren of in beheer te geven.
4.4
Als aanbieder heb je bovendien de verplichting je inboedel- en/of opstalverzekeraar voor aanvang van de verhuurperiode te hebben ingelicht over het verhuren van de woonruimte.
4.5
Je mag alleen een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.ik.

ARTIKEL 5 – MISBRUIK VAN DE WEBSITE
5.1
Onder misbruik van de website verstaan we in ieder geval – maar niet uitsluitend:

 1. Gebruik van de website voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden, zoals (a) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; (b) het doen van misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
 2. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de website te onttrekken voor commerciële doeleinden (“screen scraping”);
 3. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
 4. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geen-Makelaar anderszins kopiëren, wijzigen, “reverse-engineeren”, decompileren of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de website.

5.2
Op de via de website beschikbare data, en op het woningaanbod in bijzonder, rust het databankenrecht van Geen-Makelaar. Dit houdt onder meer in dat je niet systematisch (delen van) het woningaanbod mag opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

ARTIKEL 6 – GEVOLGEN VAN GECONSTATEERD MISBRUIK VAN DE WEBSITE
6.1
Als we aanwijzingen hebben of klachten van gebruikers ontvangen of om andere redenen vermoeden dat je niet handelt in overeenstemming met de wet, deze gebruiksvoorwaarden of op enige andere wijze op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, dan kunnen we onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen treffen:

 1. Geen-Makelaar kan je uitsluiten van onze diensten, toegang blokkeren tot de website of bepaalde functionaliteiten beperken. Geen-Makelaar is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van gebruikers, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.
 2. Geen-Makelaar kan een of meerdere advertenties van de gebruiker aanpassen en/of verwijderen zonder opgaaf van reden;
 3. Geen-Makelaar kan geconstateerde feiten melden bij de autoriteiten;
 4. Geen-Makelaar kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik verhalen op de desbetreffende gebruiker.

ARTIKEL 7 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID GEEN-MAKELAAR
7.1
Geen-Makelaar sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die gebruiker lijdt door:

 1. gebruik van de diensten van Geen-Makelaar;
 2. onjuiste informatie op de website. Alle informatie op de website is geplaatst onder voorbehoud van spel- of typefouten. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen via de website verstrekte informatie, Geen-Makelaar controleert de juistheid van deze gegevens niet. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij je aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt;
 3. technische storing of een andere omstandigheid waardoor de website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet of niet volledig raadpleegbaar is;
 4. wijzigingen in de diensten van Geen-Makelaar en/of wijzigingen van de website.

7.2
Geen-Makelaar is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kandidaten en aanbieders, en evenmin bij alle overeenkomsten die onderling tussen genoemde partijen worden gesloten. We hebben dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de advertentie, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de aanbieder om te verhuren/verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de kandidaat om tot huur/koop over te gaan. Geen-Makelaar kan niet garanderen dat de kandidaat of aanbieder daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Geen-Makelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Gebruikers vrijwaren Geen-Makelaar in het geval van meningsverschillen met andere gebruikers dienaangaande.
7.3
De website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Wij hebben geen zeggenschap over of invloed op de inhoud van deze websites en kunnen hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden. Geen-Makelaar is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Geen-Makelaar worden aangeboden.

7.4
Zodra je content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (materialen) op de website plaatst, zijn wij gerechtigd deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, al dan niet door middel van technische koppelingen met websites van derden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Geen-Makelaar is evenmin gehouden de betreffende materialen geheim te houden. Gebruikers vrijwaren Geen-Makelaar hierbij ter zake van alle schade en kosten die Geen-Makelaar lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. Vergelijk ook artikel 8.2.

ARTIKEL 8 – ADVERTENTIES
8.1
Plaatsing van advertenties kan alleen via de op de website voorgeschreven wijze. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Geen-Makelaar is het niet toegestaan om advertenties op de website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem;
8.2
Als je een advertentie plaatst voor een woning, een dienst of product of voor een merk-, product- of bedrijfsnaam op de website, geeft je impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Bij het plaatsten van advertenties garandeer je bovendien dat je bevoegd bent tot het plaatsen van al het bij de advertentie behorende beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke, waarbij Geen-Makelaar wordt gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder in ieder geval worden begrepen aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten;
8.3
Wanneer je reageert op een Advertentie, geef je impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn;
8.4
Gebruikers die Advertenties plaatsen op de website, gaan een overeenkomst aan met Geen-Makelaar op het moment dat de Advertentie online is geplaatst, en zijn vanaf dat moment betalingsplichtig jegens Geen-Makelaar.

ARTIKEL 9 – DIVERSEN
9.1
Geen-Makelaar kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht op het moment dat je na de wijziging opnieuw van onze website en/of onze diensten gebruikmaakt.
9.2
Het niet afdwingen van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door Geen-Makelaar heeft niet tot gevolg dat Geen-Makelaar afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip en/of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen.
9.3
Afspraken die afwijken van deze gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met Geen-Makelaar overeen zijn gekomen.
9.4
Indien een of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverlet.
9.5
Deze gebruiksvoorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd. Indien gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze gebruiker de mogelijkheid om binnen een maand nadat Geen-Makelaar zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

ARTIKEL 10 – VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN
10.1
Vragen, opmerkingen of klachten over de website of de overige dienstverlening van Geen-Makelaar kun je indienen door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email info@Geen-Makelaar.nl. Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij streven ernaar binnen 7 dagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

BEGRIPPENLIJST

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gebruiksvoorwaarden: de algemene gebruiksvoorwaarden vastgelegd in dit document;
 • Geen-Makelaar: Geen-Makelaar, gevestigd te (1079TC) Amsterdam aan de Eemsstraat 25-H. Geen-Makelaar exploiteert via haar “website” een online platform waarop Woningen worden aangeboden. Geen-Makelaar wenst met haar diensten de woningmarkt transparant te maken en te faciliteren dat aanbieders van woningen in contact komen met woningzoekenden en vice versa;
 • We/wij: Geen-Makelaar;
 • Ons/onze: heeft betrekking op een goed of dienst van Geen-Makelaar;
 • Website: de website van Geen-Makelaar die via internet raadpleegbaar is via de domeinnaam www.geen-makelaar.nl. Op de website wordt informatie aangeboden over beschikbare woningen, alsook algemene informatie met betrekking tot wonen, woonomgeving, financiële diensten, verhuizen en dergelijke;
 • Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website en/of van een van de via deze website door Geen-Makelaar aangeboden diensten;
 • Je/jij: heeft betrekking op de gebruiker;
 • Jouw/je: heeft betrekking op een goed of handeling van de gebruiker;
 • Woning: onroerend goed dat volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (mede) geschikt is om gebruikt te worden als woonruimte;
 • Advertentie: het op of via de website van Geen-Makelaar kenbaar maken van:
  1. de beschikbaarheid van een Woning;
  2. een aangeboden product of dienst;
  3. merk-, product- of bedrijfsnaam;
 • Aanbieder: gebruiker die een Woning aanbiedt op de website en die rechtsgeldig bevoegd is tot het verhuren/verkopen van deze Woning;
 • Kandidaat: gebruiker die via de website in contact is gekomen met een Aanbieder en interesse heeft een overeenkomst aan te gaan met deze Aanbieder;
 • Woningaanbod: het systematisch doorzoekbare bestand aan beschikbare huurwoningen op de website.